【CLARA話你知】大提琴開講第一季

大提琴第一講 – 坐姿

大提琴第二講 – 握弓

大提琴第三講 – 長弓

大提琴第四講 – 放弓

大提琴第五講 – 持弓角度

大提琴第六講 – 弓毛角度

大提琴第七講 – 重量發音

大提琴第八講 – 弓速

大提琴第九講 – 肩膀轉線

大提琴第十講 – 手腕轉線

大提琴第十一講 – 左手一把位

大提琴第十二講 – 左手手形角度

大提琴第十三講 – 左手手指技術

大提琴第十四講 – 保留手指技術