Seasonal Cello Course – Autumn Term 2021

Cello Factory Music School

Autumn Term Cello Course 2021 (1st Sept 2021 to 30th Nov 2021)

 

Time Level

Course Detail

Monday 20:00 -21:00 Elementary I

Monday 19:00 -21:00 Intermediate II

Tuesday
19:00 – 20:00
Elementary II

Tuesday
20:00 – 22:00
Intermediate III

Wednesday 19:00 -20:00 Elementary IV

Wednesday 20:00 -22:00 Advanced III

Saturday 13:00 -15:00 Intermediate I